Nasze dane


Bałtyckie Stowarzyszenie '"Aktywność"

NIP: 957 098 10 92
KRS: 0000289792
REGON: 220492688

ul. Wiewiórcza 37/2
80-126 Gdańsk

tel.: 503 168 638

Konto Bankowe:
Santander Bank Polska S.A
46 1090 1098 0000 0001 0781 3083

FB:
https://www.facebook.com/stowarzyszenie.aktywnosc/

 

 

 

Wspierają nas

 

 

 

Stopka

© Bałtyckie Stowarzyszenie
"Aktywność" 2014
Wszelkie prawa zastrzeżone
MAG

Statut


STATUT

BAŁTYCKIEGO STOWARZYSZENIA

„AKTYWNOŚĆ”


ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§1.

1. Bałtyckie Stowarzyszenie „Aktywność” zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją działającą na podstawie prawa polskiego, działa na podstawie przepisów ustawy "Prawo o stowarzyszeniach" z dn. 7 kwietnia 1989 r (Dz. U. z 1989 roku, nr 20, poz.104, z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statut i posiada osobowość prawną.

2. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

3. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar całej Polski.

4. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest Gdańsk.

5. Działalność swą Stowarzyszenie opiera na pracy społecznej ogółu członków. Przewiduje się jednak możliwość zatrudniania pracowników dla prowadzenia działalności statutowej i organizacyjnej.

6. Stowarzyszenie działa dla dobra ogółu społeczności, a zwłaszcza osób mających szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną.

7. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania z ograniczeniami wynikającymi z art. 5 ust. 2 z Prawa o Stowarzyszeniach.


ROZDZIAŁ II
Cele i formy działania Stowarzyszenia

§2.

1. Celem Stowarzyszenia jest:


1. Poprawa życia rodzin o szczególnie trudnej sytuacji materialnej i życiowej wychowujących dzieci, wyrównywanie szans tych rodzin i osób. Upowszechnianie prorodzinnego, środowiskowego modelu opieki.

2. Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi społeczno- kulturalnemu społeczności lokalnych, ochronę dóbr kultury i tradycji, oraz zagospodarowanie lokalnego środowiska przestrzennego w celu zwiększenia rozwijania aktywności mieszkańców.

3. Przeciwdziałanie patologiom społecznym, zagrożeniom zdrowotnym i ekologicznym wśród dzieci i młodzieży; upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu.

4. Zwiększenie aktywności zawodowej młodzieży do samodzielnego poszukiwania pracy oraz umiejętności dokonywania wyboru zawodu z dostosowaniem do wymogów rynku pracy.

5. Podejmowanie i prowadzenie przedsięwzięć mających na celu rozwijanie zainteresowań i talentów dzieci i młodzieży.

6. Podejmowanie przez młodzież i dorosłych inicjatyw wspierających integrację środowiska lokalnego.


2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:


1). Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży, upowszechnianie sportu i rekreacji, krajoznawstwa, ekologii; (kolonie ,półkolonie, obozy ,wycieczki)

2). Organizowanie zajęć dydaktyczno - wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych ( warsztaty terapii zajęciowej, koła zainteresowań, pomoc w nauce, pomoc rzeczowa, warsztaty dla rodziców i nauczycieli).

3). Organizowanie i realizowanie zajęć specjalistycznych: sportowych, rekreacyjnych, artystycznych, edukacyjnych, informatycznych, profilaktycznych, socjoterapeutycznych ,terapeutycznych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

4). Tworzenie i prowadzenie ognisk opiekuńczo - wychowawczych , świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych.

5). Przygotowanie kadry instruktorskiej oraz wolontariuszy dla potrzeb wdrażanych programów i animacji działań na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym;

6). Organizowanie spotkań i odczytów inspirujących do podejmowania działań kształtujących pozytywne wzorce zachowań międzyludzkich i dokonywania wyboru zawodu z nowymi warunkami na rynku pracy.

7). Organizowanie szkoleń, konferencji, seminarium, warsztatów oraz innych form aktywizujących i wspierających wszechstronny rozwój jednostki.

8). Współpracę z organizacjami rządowymi i władzami lokalnymi oraz organizacjami pozarządowymi.

9). Organizację działań na rzecz edukacji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.(wymiana młodzieży i dorosłych, poznanie tradycji i kultury innych krajów, nauka języka obcego, obozy językowe).

10). Prowadzanie diagnostycznych badań środowiskowych .

11). Pozyskiwanie sponsorów na działalność statutową Stowarzyszenia.

12). Podejmowanie i realizowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

13). Podejmowanie działań profilaktycznych zmierzających do redukcji czynników ryzyka chorób społecznych i promocja zdrowia.

14). Organizacja działań na rzecz edukacji zdrowotnej.


3. Całość uzyskanych funduszy Stowarzyszenie przeznacza na realizację celów statutowych.ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa o obowiązki


§3.

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

   1. członków zwyczajnych;
   2. członków wspierających;
   3. członków honorowych.


2. Przyjęcia w poczet członków dokonuje Zarząd.

3. Członkiem zwyczajnym może być osoba:

   1. pragnąca czynnie wspierać cele Stowarzyszenia;
   2. która złoży deklarację członkowską (nie dotyczy członków założycieli);
   3. uzyska rekomendację co najmniej jednego członka Stowarzyszenia (nie dotyczy członków założycieli);


4. Członek zwyczajny ma prawo:

   1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;
   2. zgłaszać wnioski w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia;
   3. korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowaniu działań zgodnie z jego celami statutowymi;
   4. korzystać z lokali Stowarzyszenia w celach statutowych;
   5. posiadać legitymację Stowarzyszenia i nosić odznaki Stowarzyszenia;
   6. korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności;
   7. korzystać nieodpłatnie z urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, które Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków;
   8. korzystać z majątku Stowarzyszenia na zasadach określonych w Statucie oraz uchwałach Walnego Zgromadzenia i Zarządu;.


5. Członek zwyczajny ma obowiązek:

   1. przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
   2. regularnego opłacania składek członkowskich;
   3. aktywnego uczestnictwa w realizacji celów oraz godnego reprezentowania Stowarzyszenia.


§4.

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna uznająca cele Stowarzyszenia, która chce wspomagać jego działalność statutową.

2. Przyjęcie na członka wspierającego dokonuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie podpisanej deklaracji.

3. Członek wspierający ma prawo z głosem doradczym brać udział za pośrednictwem swojego przedstawiciela, w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zasad.

4. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń i przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.


§5.

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego lub Stowarzyszenia.

2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenia na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

3. Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego Stowarzyszenia, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

4. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.


§6.

1. Członkostwo ustaje na podstawie uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków, podejmowanej w przypadku:

1) wystąpienia członka ze Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie;

2) rozwiązania Stowarzyszenia;

3) wykluczenia przez Zarząd w przypadku naruszenia postanowień niniejszego statutu;

4) zalegania z opłatą składek przez 6 miesiące;

5) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;2. Wykluczenie członka następuje w przypadku:

   1. działania na szkodę Stowarzyszenia;
   2. naruszenia postanowień statutu, regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia;
   3. popełnienie czynu haniebnego lub ogólnie przyjętego za niezgodny z normami społecznymi;
   4. nie uczestniczenia w realizacji celów Stowarzyszenia;
   5. nieusprawiedliwionego nie wypełniania zadeklarowanych obowiązków.


3. Od uchwał Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje członkom odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od doręczenia uchwały na piśmie.


§ 7.

1. Członek Stowarzyszenia może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd w przypadku nie brania czynnego udziału w realizacji zadań i celów Stowarzyszenia lub innego naruszenia statutu i uchwał.

2. Zawieszenie w prawach członkowskich polega na okresowym pozbawianiu uprawnień statutowych.ROZDZIAŁ IV
Władze stowarzyszenia


§ 8.

1.Władzami stowarzyszenia są:


   1. Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia,
   2. Zarząd Stowarzyszenia,
   3. Komisja Rewizyjna;


2. Kadencja wszystkich władz stowarzyszenia trwa 3 lata a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby uprawnionych członków.


§ 9.


1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. O terminie zwyczajnego Walnego Zebrania , Zarząd zawiadamia z 14 dniowym wyprzedzeniem.
4. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd:

1) z inicjatywy Zarządu;

2) na wniosek Komisji Rewizyjnej;

3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków.

4).Nadzwyczajne Walne Zebranie musi się odbywać nie później niż 30 dni od zgłoszenia wniosku.


§ 10.

1.Walne Zebranie Członków:

   1. ustala kierunek i program działania Stowarzyszenia;
   2. rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
   3. wybiera i odwołuje wszystkie władze Stowarzyszenia,
   4. uchwala zmiany statutu Stowarzyszenia;
   5. podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz przekazaniu jego majątku;
   6. nadaje tytuły członka honorowego Stowarzyszenia;
   7. ustala wysokość składek członkowskich.


2. Uchwały Zwyczajnego i nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½ liczby członków, a w przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania.§11.


   1. Zarząd kieruje całokształtem działalności zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem.
   2. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Zarządu są: Prezes i Wiceprezes Zarządu.
   3. W skład zarządu wchodzi się 5 osób:

- Prezes, wice-prezes, sekretarz, skarbnik, jeden członek

   4. Organizację i tryb pracy zarządu określa regulamin Zarządu.
   5. Zarząd Stowarzyszenia zbiera się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na pół roku.
   6. Zarząd Stowarzyszenia zobowiązany jest do:

   1. realizowania zadań statutowych zgodnie z wytycznymi, uchwałami i zaleceniami Walnego Zgromadzenia;
   2. przedstawiania sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu;
   3. zarządzania majątkiem;
   4. podejmowania uchwał w sprawie:

   1. dotacji,
   2. darowizn,
   3. spadków,
   4. zapisów,
   5. środków pochodzących z ofiarności publicznej,
   6. dotacji i kontraktów państwowych.
   7. dla ważności oświadczeń, w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych wymagane są podpisy: Prezesa lub Wiceprezesa i jednego z członków zarządu.
   8. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu i im przewodniczy.
   9. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (guorum).
  10. Na podstawie uchwały pełnego składu Zarząd może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
  11. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.
  12. Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia.


§12.

   1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym stowarzyszenia i składa się z 3 osób.
   2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
   3. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

   1. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;
   2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej;

   4. Członkowie komisji maja prawo:

   1. uczestniczyć w zebraniach Zarządu z głosem doradczym;
   2. wnioskować o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania;

   5. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków.
   6. Komisja Rewizyjna ma obowiązek m.in.:

   1. kontrolowania co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia;
   2. przedstawiania zarządowi uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych, dotyczących działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia;
   3. składania sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu.

   7. Członkowie komisji pracują społecznie.§13.

1. W przypadku ustąpienia członków Zarządu i komisji Rewizyjnej władzom tym przysługuje prawo kooptacji.

2. Liczba członków władz pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/3liczby członków pochodzących z wyboru.ROZDZIAŁ V
Majątek i gospodarka finansowa


§14.

1.Majątek Stowarzyszenia składa się z:

   1. składek członkowskich członków zwyczajnych;
   2. dochodów z majątku Stowarzyszenia;
   3. dotacji i kontraktów państwowych;
   4. dotacji, darowizn, spadków i zapisów oraz środków pochodzących z ofiarności prywatnej i publicznej;


2. Dochód uzyskany z działalności służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia.


3. Majątek Stowarzyszenia nie może służyć do udzielania pożyczek ani zabezpieczania zobowiązań jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.


4. Nie można wykorzystywać ani przekazywać majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków lub ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba ze to wykorzystanie wynika bezpośrednio z celów statutowych Stowarzyszenia.


5.Do nabywania, zbywania i obciążania majątku, nieruchomości oraz dysponowania środkami Stowarzyszenia upoważniony jest Zarząd.


6. Nie jest możliwe dokonywanie zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów,
w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.


ROZDZIAŁ VI
Postanowienia końcowe


§15.


   1. Zmiany w Statucie, jak i decyzja o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.

   2. Uchwalając rozwiązanie Stowarzyszenia, Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, a także wskazuje stowarzyszenie lub fundację nie nastawioną na zysk, o celach możliwie najbliższym celom Stowarzyszenia, na których rzecz przejdzie majątek Stowarzyszenia po zaspokojeniu jego zobowiązań.
Komitet Założycielski : Przewodnicząca Walnego Zebrania: